Ֆինանսական և հարկային հաշվառման վարման շարունակական ստուգում

Ֆինանսական և հարկային հաշվառման վարման շարունակական ստուգում

Հետախուզման աշխատանքների իրականացում, Նախագծման աշխատանքների իրականացում
Ֆերոմոլիբդենի արտադրություն
Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում
Հանքարդյունահանում և հանքավերամշակում
Օգտակար հանածոների հանքարդյունահանում և հանքավերամշակում, Մոլիբդենի և պղնձի խտանյութի արտադրություն
Սև պղնձի արտադրություն, Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում
Շինարարական նյութերի և պատրաստվածքների ներմուծում և վաճառք
Շինմոնտաժային աշխատանքներ, Էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն